Algemene gegevens

Fiscaal nummer: RISN-nummer diaconie: 823539611

Bestuur samenstelling

Het dagelijks bestuur van de “Diaconie van de protestantse Gemeente Driebergen-Rijsenburg” is voor het jaar 2015 als volgt samengesteld:

De bestuurstaken zijn als volgt verdeeld over het moderamen van het College van Diakenen.

  • Voorzitter                                                                            
  • Scriba                                                                                  
  • Penningmeester                                                                  
  • Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelinssamenwerking 
  • Onroerend goed                                                                  

Het moderamen bereidt beleid, rekening en begroting voor ter behandeling en vaststelling in het College van Diakenen en voert taken uit die er uit voortvloeien

Doelstelling en visie

De Diaconie  vervult haar roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Beleidsplan

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Driebergen Rijsenburg       

Het beleid past in: 'Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 - 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland'                           

DIACONAAL BELEID 2015 e.v.

Een beschrijving van het werk van de diaconie in 2015 e.v., analyse van de maatschappelijke situatie en de uitdagingen

voor de komende jaren.

1.DOEL

Kerkorde Artikel X lid 2

De Gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt

Het werk van de diaconie laat zich beschrijven op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Per niveau wordt een korte analyse gegeven van de maatschappelijke situatie, een beschrijving van de werkzaamheden en de lijn voor de komende jaren.

De taken van ZWO liggen vooral op het terrein van de mondiale problematiek.

A. LOKAAL

Situatie

We zien een verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij: een samenleving waar de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de burger en zijn organisaties.

Onder andere de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is daar de uitwerking van en richt zich op het participeren van alle burgers in de samenleving.

Daarbij wordt weer nadrukkelijk ook naar de kerk gekeken. Naar onze mening heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor de zorg. We constateren echter dat – door terugtreden van de overheid en toenemen van de bureaucratie – er steeds vaker een beroep door burgers op de diaconie wordt gedaan.

We willen het gemeentelijk beleid en dat van de Stichting Welnùh kritisch volgen om onze rol te bepalen en graag meewerken aan een beleid waarin het gaat om alle burgers kansen te bieden om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving.

Inmiddels is in onze gemeente een Diaconaal Platform opgericht met een gemeenschappelijk aanspreekpunt: we zijn

meer herkenbaar.

Actie Diaconie Driebergen:

Armoedebeleid:

In aanvulling op het gemeentelijk beleid (sociale dienst) wordt hulp geboden aan mensen die even een steuntje nodig hebben, of tussen wal en schip zijn geraakt. Dat kan in de vorm van een gift of een renteloze lening.

Op dit terrein wordt nauw samengewerkt met gemeente, sociale dienst, Vitras/CMD.

Er is een betrokkenheid bij de WMO. Onze diaconie is actief betrokken bij het Platform Stop Armoede Heuvelrug.

Zowel financieel als in menskracht heeft dit hoge prioriteit.

Dat is ook een platform voor samenwerking.

In 2013 is het project Schuldhulpmaatje opgestart, in samenwerking met andere diaconieën in onze gemeente. Het komende jaar zal worden bekeken of verzelfstandiging wenselijk is. Via Schuldhulpmaatje kan ook verwezen worden naar de Voedselbank. Onze diaconie onderhoudt daarmee nauwe betrekkingen.

In de jaarlijkse oogstdienst wordt voedsel ingezameld voor de Voedselbank.

Er is geld vrijgemaakt voor de verwerving van een ‘diaconaal’ pand in combinatie met het “gehandicaptenwerk”.

 

Gehandicapten.

De diaconie participeert financieel in het bijzonder pastoraat voor gehandicapten met een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast worden sommige activiteiten van de werkgroep “samen geloven – gewoon doen” gesubsidieerd.

In onze wijken is de band met mensen met een beperking relatief sterk, mede omdat er nauwe banden worden onderhouden met Bartimëus. De zorg zal op een goed niveau moeten blijven.

Zodra zich mogelijkheden voordoen om een project te starten waarbij deze mensen kunnen worden ingeschakeld zal worden nagegaan hoe met andere partners tot zaken kan worden gekomen. Om de gedachte te bepalen zou van Diaconale zijde een pand ter beschikking kunnen worden gesteld, dat tevens aan andere doelen zoals jongerenwerk ruimte kan bieden.

In de begroting is met de aanschaf van zo’n pand rekening gehouden

Ouderen.

De diaconie is nauw betrokken bij de Interkerkelijke  Stichting Zorgvoorzieningen De Brug, indertijd is deze stichting (en de drie eronder ressorterende huizen) geïnitieerd door de diaconie. Na een fusie met een soortgelijke instelling, wil de diaconie nadrukkelijk betrokken blijven bij de huizen. Nu de criteria voor opname in een verzorgingshuis sterk verhoogd worden, klemt de zorg voor mensen, die langer thuis blijven wonen. De diaconie is betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe servicepunten

De diaconie betaalt een deel van het traktement van de predikant, die dit werk in portefeuille heeft.

Daarnaast  geeft de diaconie jaarlijks een bijdrage aan de I.K.O (Interkerkelijke Kommissie Ouderenwerk).

In het algemeen neemt de vergrijzing in de maatschappij toe. Ook op kerkelijk vlak is dit een gegeven.

Met name zal meer aandacht moeten worden besteed aan het bezoekwerk. Meer mensen die bij kleinere groepen max. 10 individuele bezoeken afleggen om op sociaal terrein contacten te onderhouden is een mogelijkheid. Werving van mensen die in hun eigen omgeving aandacht voor anderen willen uitbreiden is dan een noodzaak.

De diaconie is actief betrokken bij het oprichten en in stand houden van een Wijkontmoetingspunt in Driebergen-Zuid.       In dat kader worden ook maandelijks maaltijden gehouden onder het motto: Eet mee met de kerk.

Dienst aan de tafel des Heren.

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de dienst aan de Tafel van de Heer.

Vakanties

Aan mensen die daarvoor in aanmerking komen werden jaarlijks vakantiegiften gedaan, deze giftenronde wordt dit jaar afgebouwd. Onder anderen om tot een geharmoniseerd giftenbeleid in de gemeente Heuvelrug te komen.

Er wordt gewerkt aan een vakantieaanbod voor kinderen, die nooit op vakantie kunnen. Daarnaast een maaltijd en eventueel een uitstapje voor ouderen.

Er wordt bemiddeld voor mensen, die een vakantie willen meemaken van het PSDV

In het komende jaar zal weer een vakantieweek in het Roosevelthuis worden georganiseerd onder  de naam Prinsheerlijk, onder auspiciën van de diaconie.

Kerstgiften.

In december krijgen mensen, die daarvoor in aanmerking komen een bijdrage voor de feestdagen, te regelen door opgave uit de wijkraden. Deze giftenronde wordt gedaan samen met de parochiële Caritas. Wellicht kan deze samenwerking breder worden getrokken.

Vluchtelingenhulp

De diaconie behoorde bij de initiatiefnemers van de Vluchtelingenwerkgroep in Driebergen, inmiddels Stichting Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug.

De diaconie ondersteunt het noodfonds van de plaatselijke afdeling van Vluchtelingen Werk.

Er zijn contacten met de Wereldwinkel.

Begeleiding van nieuwe Nederlanders is een punt van aandacht waarvoor meer menskracht nodig is. “Adoptie” van een dergelijk gezin of persoon kan een oplossing bieden. Hiervoor moet menskracht worden gevonden.

Duurzaamheid en fairtrade

De diaconie hoorde bij de initiatiefnemers van de plaatselijke Wereldwinkel.

Bij  kerkelijke activiteiten wordt het gebruik van fairtrade producten gestimuleerd.

In de aankomende periode zal een werkgroepje worden gevormd met als taak het onder de aandacht brengen van duurzaamheid en fairtrade.

 Presentie in de samenleving. Jongeren.

De diaconie zal een bijdrage geven in het salaris van de jongerenwerker, voor zover het diaconale activiteiten betreft.

Actief wordt gezocht naar een pand voor een inloophuis (voor inloop, gehandicaptenwerk en jongerenwerk) In de begroting is ruimte gereserveerd voor de verwerving daarvan in het komende jaar.

Met en in dit pand zal ook ruimte zijn voor missionaire presentie in de samenleving.

B. REGIONAAL

Situatie

Jeugdhulpverlening is maatschappelijk een regionale taak, dat geldt ook voor verslavingszorg.

De zorg van ex gedetineerden wordt ook op regionaal niveau uitgevoerd.

Hiervoor wordt financiële hulp geboden.

Actie Diaconie Driebergen

Actieve betrokkenheid bij TIMON: bestuurlijke betrokkenheid , jaarlijkse financiële bijdragen uit collecte opbrengsten.

Betrokkenheid bij het inloophuis van Exodus in Utrecht.

Financiële steun aan het Groene Sticht.

Jaarlijks overleg met diaconieën in gemeente Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels heeft dit overleg de status van Diaconaal Platform gekregen.

C. NATIONAAL

Situatie

Veel taken op het terrein van zorg en welzijn zijn in de afgelopen decennia van de rijksoverheid overgeheveld naar provincie en gemeente.

De landelijke kerk neemt missionaire initiatieven, initieert project Schuldhulpmaatje, verzorgt een armoedemonitor, steunt landelijk jeugdwerk,  behartigt belangen (bijvoorbeeld van vluchtelingen), verzorgt pastoraat aan militairen etc.

Actie Diaconie Driebergen

Steun via collecten en giften.

Daarbij wordt uitgegaan van landelijke adviezen en van die van de wijkraden.

D. MONDIAAL

Situatie

Via de eigen organisatie Kerk in Actie wordt bijgedragen aan projecten op het terrein van werelddiaconaat, zending en ontwikkelingssamenwerking.

De werkgroep ZWO werkt aan bewustwording van de ongelijkheid in de internationale verhoudingen, vooral door middel van voorbeeldprojecten.

Daarnaast worden projecten gesteund, waarbij Driebergers zijn betrokken.

Het project Veri Olanda is zo ontstaan en krijgt inmiddels structurele steun.

 

Actie Diaconie Driebergen

Collecten voor het werelddiaconaat

Collecten voor zending

Projecten als voor Paraguay met

informatie voor de kinderkerk

tweejaarlijkse bazaar

Uitdagingen

-Betrokkenheid van gemeenteleden bij internationale solidariteit verhogen.

-Het stimuleren van jongeren om daadwerkelijk steun te verlenen om zo doende verlichting aan het bestaan te realiseren. Te denken valt aan Oekraïne actie van de gezamenlijke kerken.

-Jongeren betrekken bij mondiaal denken

Aldus vastgesteld in het College van Diakenen op 21 januari 2015.

Beloningbeleid

Er vindt geen beloning plaats van diakenen

 

Verslag

De activiteiten zijn verricht op grond van een vergelijkbaar plan als beleidsplan 2015 aangeeft.

Staat van baten en lasten 2017

Jaarrekening 2017

 

Toelichting op de jaarrekening van de Diaconie 2017

In 2017 waren er binnen de Diaconie verschillende ontwikkelingen, waarvan we er een aantal toelichten.

Materiële vaste activa

In 2015 heeft de diaconie het pand Hoofdstraat 113 (H113) aangekocht voor ca € 350.000.

De waardering in de jaarrekening is op basis van het advies van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) van de Protestantse Kerk Nederland.

Door diverse omstandigheden, zoals overlijden architect en door eisen van de welstandscommissie en het aantreffen van asbest in Q-4 2016 dat in Q-1 2017 verwijderd is, heeft de verbouwing veel vertraging opgelopen en komen de kosten van de verbouwing niet in 2016 maar in 2017 naar voren.Hierdoor komen ook diverse begrote posten niet overeen met de werkelijke kosten.

In oktober 2017 hebben we het pand in gebruik genomen.

Financiële vaste / vlottende activa

Het totaal opgenomen leningen/hypotheken u/g diverse personen is € 177.029 (19 personen), niet alle leningen hebben een onderpand, als een lening niet terug betaald kan worden, komt dit ten laste van rekening 5010 “ondersteuning personen”.

In 2017 hebben we de rest van een toegezegde erfenis ontvangen; deze is gebruikt voor de aanschaf van het diaconale deel van H113. Er zijn 2 leningen verstrekt aan de huurder van het diaconaal deel. De aandelen Microkrediet en Oikocredit zijn gebruikt om de verbouwing te betalen.

Kortlopende vorderingen

De diaconie heeft voor FF-Anders verbouwkosten voor geschoten die men in 2018 weer heeft terug betaald.

Kortlopende schulden

Door de vernieuwing van het administratie systeem zijn er diverse collectes niet op tijd betaald maar worden in 2018 betaald. Inmiddels zijn de collectes over 2017 allemaal betaald. De waarborgsommen zijn toegenomen door de 3 verhuurde appartementen.

Leningen o/g

Er zijn 2 leningen opgenomen om de bouwkosten en de lening aan de huurder van het diaconaal deel te kunnen betalen. Als zekerheid voor deze lening staan 3 spaarcontracten bij de SKG.

Vrijwillige bijdragen diaconie

Ondanks afname aantal leden is de vrijwillige bijdrage vrijwel gelijk gebleven over 2017.

Giften/fondswerving H113

Er zijn fondsen binnen gekomen, maar er zijn ook diverse acties, collectes gehouden. We hebben dit bedrag gebruikt voor de verbouwing van het diaconale deel van het pand.

Lasten H113

Hier zien we de grote verschillen tussen de begroting en de werkelijke uitgaven, dit komt omdat de meeste kosten begroot waren in 2016

De energiekosten waren in 2016 te hoog aangeslagen en hebben we in 2017 teruggekregen.

De totale ontwikkelingskosten voor het diaconale pand H113 zijn € 596.304,55.

Overige kosten beeld en geluid

Hierop zijn de kosten geboekt voor de aanschaf van boxen voor bij de mensen thuis die de kerkdiensten willen zien op hun eigen TV.

Bestemmingreserve bijzondere noden.

Doordat de diaconie vlottende middelen heeft, is besloten om deze reserve in 2017 op te heffen en is nu gebeurd. Deze reserve was gevormd om calamiteiten te kunnen bekostigen.

Bestemmingsfonds Prinsheerlijk.

Dit wordt gebruikt om eventuele tekorten van Prinsheerlijk bij te dragen. Prinsheerlijk wordt om het jaar gehouden. Ook in 2017 heeft men door giften en bijdrage van de diaconie maar een klein te kort gehad

Balans

De balans sluit per 31 december 2017 debet en credit met totaaltellingen van € 2.173.554.

ZWO

De middelen die ZWO nog ter beschikking heeft - € 25.528 – zijn bij de bestemmingsreserves (€ 20.000) en de kortlopende schulden (€ 5.528). Met de ZWO is overeengekomen dat vanaf 2017 geen 10%, maar 5% aandeel wordt meegenomen.

Ondersteuning personen / verstrekte leningen

De uitgaven voor de ondersteuning van personen zijn ten opzichte van vorig jaar toegenomen.

Er zijn hulpvragen geweest, waarbij de diaconie geld heeft verstrekt.

Rentebaten

De rente opbrengsten zijn gedaald door o.a. een lager rentepercentage bij spaarcontracten en minder spaargeld.

Resultaat 2017

Het boekjaar 2017 sluit met een nadelig resultaat van € 250.554.