ANBI-informatie PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent, dat een ieder die een gift geeft, dit van de Belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

De onderdelen van de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD) zijn geregistreerde ANBI-instellingen:

  • Protestantse Gemeente Driebergen
  • Diaconie van de Protestantse Gemeente Driebergen.

ALGEMENE GEGEVENS van de Protestantse Gemeente Driebergen.

 

RSIN:    002690147      
E-mail:

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website:   www.pgdriebergen.nl
Adres:   de Lei 86, 3971 CA Driebergen
Telefoon:  0343-513570

                                               

NB: de algemene gegevens van de Diaconie zijn beschreven via de link:  ANBI/informatie Diaconie

De PGD is een geloofsgemeenschap, die behoort tot  de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

In het statuut (kerkorde) van de PKN staat dit als volgt omschreven:

“een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten” (Ordinantie 1 artikel 1 lid 1). De PGD is een zelfstandig onderdeel van de PKN, als bedoeld in artikel 2, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11, artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de PKN bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak, die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk."

De kerkorde is te vinden op de website van de PKN: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking-ANBI gekregen. Dat wil zeggen, dat de afzonderlijk gemeenten en andere instellingen, die tot de PKN behoren, zijn aangewezen als ANBI-instelling. Dit geldt ook voor de PGD en ook voor de Diaconie van de PGD.

ORGANISATIE PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN.

De PGD bestaat uit de wijkgemeenten Immanuël , TGraject24 en Catharijne. Daarnaast fungeert onder de verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad een kerkenraadscommissie, te weten: de wijkraad De Brug.

Verder kent de PGD:

-het College van Kerkrentmeesters (CvK)

-het College van Diakenen (CvD).

De wijkkerkenraden en kerkenraadscommissies verzorgen de erediensten en het pastoraat voor hun eenheden. Het CvK is verantwoordelijk voor de financiële middelen en de gebouwen van PGD. Het CvD is een afzonderlijke vermogensrechtelijke instelling en is verantwoordelijk voor de financiële middelen en vastgoed van de Diaconie.

  

SAMENSTELLING BESTUUR.

Het bestuur van de PGD ligt bij de algemene kerkenraad van de PGD. De algemene kerkenraad (AK) wordt gevormd door ambtsdragers vanuit  de wijkkerkenraden en de kerkenraadscommissies en bestaat uit 11 leden.

De AK is eindverantwoordelijk voor beleid van de colleges CvK en CvD. Dat komt tot uitdrukking in de goedkeuring van onder anderen de begroting en de jaarrekening van beide colleges. De AK heeft ter zake van vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN (Ordinantie 11, art 3).

Ter zake van het bestuur van de PGD, beschikt de AK over de plaatselijke regeling, die u kunt vinden via de link: Algemene kerkenraad/plaatselijke regeling.

DOELSTELLING en VISIE.

De PKN verwoordt in de eerste hoofstukken van de kerkorde, wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financieel beheer.

  1. De PKN is overeenkomstig haar belijden, gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk, die zich delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk Gods
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De PGD heeft als missie en visie verwoord in het Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2012-2016.

Kern daarvan is:

-De PGD is een gemeenschap van gelovigen, die zich scharen rond Jezus Christus, Heer van de Kerk.

-Zij wil een huis voor de ziel zijn, waar mensen zich geestelijk thuis voelen, elkaar ontmoeten en

  elkaar geestelijk stimuleren.

-Wij geloven in een kerkgemeenschap, waar het Woord leeft.

-Wij geloven in een kerk, die op diverse wijze de onderlinge verbondenheid stimuleert.

-Wij menen, dat het missionaire en diaconale werk deze gemeenschap vitaliseert en bij haar roeping

  bepaalt.

BELEIDSPLAN.

Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via de link:Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

De PGD heeft een eigen beleidsplan; dit is te vinden via de link: Beleidsplan Protestants gemeente Driebergen 2012-2016

Beloningsbeleid.

De beloning van predikanten is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te vinden via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies binnen de PGD ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens staat hieronder vermeld.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

jaarrekeningpgd2017

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.